Oběžník

OBĚŽNÍK č. 2- 2019

 

Datum vydání: 15.11.2019

Datum rozeslání: 19.11.2019

Určeno: všem mysliveckým spolkům a organizacím okresu Hradec Králové

v jurisdikci ORP Magistrátu města Hradec Králové a MěÚ Nový Bydžov

 

Rada Okresního mysliveckého svazu Hradec Králové, pobočný spolek ČMMJ z.s. (dále jen „MS HK“) rozhodla na zasedání dne 11.11.2019 vydat tento Oběžník ve kterém budou všechny myslivecké spolky a organizace informovány o skutečnostech, akcích a důležitých informací pro práci mysliveckých spolků.

 

1.) Rada OMS HK rozhodla, že ti členové ČMMJ z.s., ktěří do 31.12.2019 neuhradí členský příspěvek (pojištění u Halali- pojišťovna, a.s) mohou tak učinit do 31.01.2020 aniž bude nutné ve smyslu Stanov ČMMJ, z.s. obnovit členství, to je nově vyplnit přihlášku do ČMMJ, z.s..Po tomto termínu bude nutné se znovu do ČMMJ, z.s. přihlásit a vyplnit přihlášku. Správní poplatek za tento úkon je Radou stanoven na 100,- Kč

Připomínáme, že výše členského příspěvku s pojištěním na rok 2020 je stanoven takto:

Řádný člen: varianta pojištění minimum: 1.000,- Kč, standard 1.200,- Kč a exclusiv: 1.600,- Kč, důchodce od 65 let věku a invalida III. stupně: 650,- Kč. Platbu je možné uhradit až na tři roky. Platbu je možné provést i bankovním převodem na účet č.: 260 100 7194/2010 (Fio banka, a.s.) do variabilního symbolu uvádějte rodné číslo bez lomítka. Pro zpětné zaslání členského průkazu a potvrzení o platbě uveďte e-mailovou adresu na e-mail OMS HK: omshk@volny.cz. Bez tohoto údaje n e b u d e možné zpětné zaslání (pokud nejste evidováni v systému DIANA).

2.) Rada OMS HK oznamuje, že v kanceláři OMS HK (je nutná osobní návštěva) lze vydat potvrzení o pojištění člena ČMMJ, z.s. pro lov v zemích Evropské unie, v jazyku země, kde se lov bude konat. Tato služba n e n í zpoplatněna. Rovněž lze uzavřít v kanceláři OMS HK pojištění pro zahraniční lovce. Pojištění na 3 dny 300,- Kč/osoba, na 5 dnů 450,- Kč/osoba na 30 dnů 600,- Kč/osoba a 6 měsíců (půl roku) 900,- Kč/osoba. Způsob platby pojišťovně v hotovosti, bankovní kartou nebo převodem z účtu. Do 10-ti dnů od sjednání smlouvy.

3.) Rada OMS HK informuje, že termíny zkoušek pro „adepty myslivosti“ ročník 2019/2020 jsou stanoveny takto:

Řádný zkušební termín: březen 2020

Náhradní zkušební termín: duben 2020

Opravný termín: květen 2020

Na OMSu HK je registrováno celkem 8 uchazečů o zkoušku z myslivosti ročníku 2018/2019.

Letošní rok OMS HK n e b u d e pořádat zkoušky mysliveckých hospodářů. Zkoušku pro myslivecké hospodáře pořádá OMS Chrudim. Podrobnosti zveřejněné na webu OMS HK a v příloze tohoto oběžníkuOMS Chrudim (včetně přihlášky).

OMS HK přijímá přihlášky zájemců o zkoušku z myslivosti do termínu 20.12.2019. K termínu 18.11.2019 je přihlášeno 6 uchazečů. Poplatek je stanoven ve výši 6.500,- Kč pro nečlena ČMMJ, z.s. a 4.500,- pro člena ČMMJ,z.s. Podrobnosti k přihlášení lze získat v kanceláři OMS HK na telefonu 602 277 780. Pro podání přihlášky je n u t n á návštěva kanceláře OMS HK. Předpokládaný termín zahájení kurzu 2020/2021 bude v polovině ledna (15.01.2020).

4.) Rada OMS HK informuje, že má v kanceláři OMS zásobu pachových ohradníků a optických zradsidel. Nákup těchto prostředků byl dotován KHK. Proto pro potřeby MS je poskytován zdarma. Způsob žádosti vám byl již na jaře tohoto roku zaslán.Podmínky umisťování u silnic jste rovněž obdrželi „Vyjádření k umisťování zařízení odrazujích zvěř od vstupu na PK“ ze dne 20.05.2019, č.j.: SSKHK/55/9163/2019“. Dosud si odebralo PO a OZ pouze 5 MS.

5.) Rada OMS HK informuje, že dosud nebyly odebrány vyznamenání těchto členů: Kalista Václav . Připomínáme, že návrhy podané MS a vyřízené ČMMJ, z.s,. Praha je nutné uhradit v kanceláři OMS HK v hotovosti oproti převzetí vyznamenání

Zároveň vyzýváme MS k podávání návrhů na vyznamenání členů MS na předepsaném tiskopise a ve stanovených termínech dle Směrnice ČMMJ, z.s ze dne 18.11.2017. Odestup mezi jednotlivými stupni vyznamenání musí být 5 let. U ostatních zpravidla dovršením významného životního výročí nebo rozhodnutím členské schůze. U věrnostních medailí musí být člen nepřetržitě 30 let členem ČMMJ, z.s.

6). Rada OMS Hk informuje, že Okresní přehlídka trofejí za rok 2019 bude v termínu 27.03 – 29.03.2020 v Nechanicích. Podrobnosti k této přehlídce budou včas mysliveckou komisí zveřejněny. Předsedou je MUDr. František HOŠEK. Myslivecká komise stanovila zasílání hlášenek předepsaného vzoru (viz příloha) o ulovené trofejové zvěři okresu HK takto: srnci do 31.12.2019 daňci do 31.01.2020. To proto, že v roce 2020 bude probíhat mysluivecká výstava NATURA VIVA v Lysé nad Labem, jejíž součástí bude i mezinárodní přehlídka vystavovaných silných avýznačných trofejí. Proto Rada OMS HK vyzývá myslivecké hospodáře, kteří chtějí aby byly silné a význačné triofeje srnců, daňků a šelem zde vystaveny, aby zasílali do 15.12.2019 takové návrhy do kanceláře OMS HK.

7.) Rada OMS HK schválila návrh předsedy kynologické komise k pořádání kynologických akcí v roce 2020. Tento plán jeí přílohou tohoto oběžníku.

8.) Rada OMS HK informuje, že na návrh Aleše Hojného schválila pro rok 2020 pořádání střelecké akce s názvem „Lovecký parkur“. Jde o mistrovství ČR. Střelecký přebor se bude konat 14.06.2020 na střelnici Kinský dal Borgo. Garantem akce je přítel HOJNÝ Aleš. OMS HK je pořadatelem se záštitou. Přihlášky o hodnotné ceny (počítá se účast až 100 střelců) lze podat v kanceláři OMS HK obvyklým způsobem nebo u A. Hojného.

9.) Rada OMS HK oznamuje, že projednala návrh ČMMJ, z.s. Praha na změnu Stanov ČMMJ, z.s. především týkající se organizační struktury a řízení ČMMJ, z.s. Tyto návrhy projednala Krajská koordinační rada OMSů  Královéhradeckého kraje 22.10.2019. Sněm ČMMJ, z.s. projednal tyto změny a návrhy dne 15.11.2019 v Brně.

10.) Rada OMS HK informuje, že rozhodla o realizaci Letního mysliveckého tábora pro děti na Šanovci v roce. 2020. Garantem této akce je Jaroslav Lhoták – předseda KOK OMS HK. Podrobnosti budou včas zveřejněny.

11.) Rada OMS HK ž á d á MS o podávání návrhů svých členů na členství v Radě OMS Hradec Králové nebo na členství v odborných komisích (střelecká, myslivecká, kulturně osvětová, ekonomická a kynologická) v termínu do 30.03.2020. Příští rok 2020 bude Okresní sněm mimo jiné volební. Proto je nutné již nyní vhodné kandidáty na tyto funkce vytipovat v MS a navrhnout v souladu s platnými Stanovami ČMMJ, z.s. Předpokládaný termín konání Okresního sněmu bude duben nebo květen 2020.

12.) Rada OMS HK informuje, že i v roce 2020 pořádá tradiční myslivecký ples ve Smiřicích v Kulturním domě „DVORANA“. Vstupné 200,- Kč/osoba. Začátek ve 20.oo hodin. Pokud některé MS by chtělo přispět věcným darem do soutěže o věcné ceny, nechť nahlásí tuto skutečnost Jaroslavu Lhotákovi, předsedovi Kulturní a osvětové komise, telefon: 721 333 924. Již nyní za jakýkoliv dar děkujeme.

13.) Rada OMS HK informuje že ČMMJ, z.s. Praha – střelectví pořádá v termínu 7 – 8. 03.2020 „Školení střeleckých rozhodčích“ Přihlášky lze zaslat na e-mail: stepanka.fiserova@cmmj.cz nebo na telefon: 604 564 393 (Bc. Štepánka Fišerová).

14.) rada OMS HK schválila na svém zasedání dne 11.11.2019 výši předepsaných polatků pro přihlášení psa na jednotlivou kynologickou akci. Podrobnosti budou sděleny po e-mailu nebo telefonicky jednatelem OMS HK. Rada OMS HK informuje, že v roce 2020 bude spuštěn nový soft-ware na zapisování a vyhodnocování kynologických akcí /soudcovské tabulky, zpráva vrchního rozhodčího) v systému DogExams a to on-line. Proškolení vrchních rozhodčích bude včas ČMMJ, z,s. Praha po krajích provedeno.

15.) Rada OMS HK informuje, že v kanceláři OMS ve Všehrdově ulici lze zakopit tyto tiskoviny:

a) – diplomy, „král honu“ jubilejní věnování, mysl. kondolence v cené 45,- Kč/kusu.

b) – záznamník proškolené osoby „Prohlížitel zvěřiny“ á 70,- Kč/kus

c) – povolenku k lovu á 4,- Kč/kus

d) – zkušební řád pro zkoušky LU psů – á 100,- Kč/kus

e) – stolní a nástěnné myslivecké kalendáře, stolní á 85,- Kč/kus, nástěnný 135,- Kč/kus, komplet 200,- Kč/ 2 kusy

16. V příloze naleznete Plán kynologických akcí v roce 2020 pořádaných OMS HK ve spolupráci s jinými OMS KHK.

17. V příloze naleznete tiskopis „HLÁŠENKY“ k odlovu trofejové zvěře v roce 2019.

Rada OMS HK ž á d á ty, kteří tento oběžník č. 2-2019 obdrží, aby informovali všechny své členy s jeho obsahem !!!

S mysliveckým pozdravem „Myslivosti a zvěři zdar“

Ing. Stanislav Neuman- předseda OMS HK

v.r.

Zpracoval: Ing. František FROLA – jednatel OMS HK.

GSM: 602 277 7810; e-mail: omshk@volny.cz

Přílohy: 1 - pojištění HALALI-pojišťovna „Dvě trefy jednou ranou“

2- plán kynologických akcí na rok 2020 – předseda kyn. komise Mgr. M. Šedivka

3 – zkoušky „adeptů“ z myslivosti

4 – hlášenka odlovu trofejové zvěře

 

 

Nenalezeny žádné záznamy

Kontakt

Email: info@libcanskadubina.cz