Dokumenty

Stanovy

 

Mysliveckého spolku Libčanská dubina

 

z 28.2.2015

 

změna z 17.3.2018

 

 

Článek I.

Základní ustanovení

 

 

Název: Myslivecký spolek Libčanská dubina,

 

Sídlo: Těchlovice čp. 6, PSČ 503 27,

 

IČO: 620 60 295

 

Spolek je založen na dobu neurčitou.

 

Článek II.

Poslání spolku

 

 

 1. Spolek je založen za účelem naplňování společného zájmu jeho členů, kterým je :

 

 1. hlavní činnost spolku zahrnující veřejně prospěšné činnosti jako:

 • ochrana přírody a péče o její rozvoj,

 • propagace ochrany přírody,

 • provádění myslivosti,

 • propagace myslivosti včetně zvyků, tradic a jejich dodržování,

 • pořádání společenských akcí se zaměřením na podporu přírody, myslivosti a kulturu,

 • práce s mládeží zaměřená na ochranu přírody, tradice myslivosti, péči o zvěř a krajinu,

 

 

 1. vedlejší hospodářská činnost spočívající v hospodárném využívání majetku spolku a příležitostné výdělečné činnosti členů spolku na účet spolku, za účelem finančního zajištění hlavní činnosti spolku, včetně jeho správy v souladu s obecně platnými předpisy.

 

 1. Spolek provádí svoji činnost v souladu s platnými právními předpisy, smlouvami a rozhodnutími státních orgánů.

 

 

 

Článek III.

Hospodaření spolku

 

 

 1. Spolek hospodaří se svým majetkem efektivně v souladu se svým posláním, obecně platnými předpisy, stanovami a rozhodnutími členské schůze.

 

 1. Majetek spolku představují: - movité věci, pozemky a stavby,

- myslivecká zařízení,

- zařizovací předměty staveb,

- finanční prostředky.

 

 1. Spolek vede evidenci o svém majetku v souladu s platnými předpisy o účetnictví a účetnictví.

 

 1. Spolek po skončení účetního období – kalendářního roku, vyhotovuje účetní závěrku a zprávu o finančním hospodaření a tuto zveřejňuje ve sbírce listin u příslušného rejstříkového soudu.

 

 

Článek IV.

Členství ve spolku

 

 1. Členem spolku může být pouze fyzická osoba plně svéprávná, jejíž zájmy jsou shodné s činností spolku.

 2. Členství ve spolku není nárokové.

 3. Členství ve spolku se váže na osobu člena a nepřechází na jeho právního zástupce.

 4. Spolek nesmí svého člena bezdůvodně zvýhodňovat ani znevýhodňovat a musí šetřit jeho členská práva a oprávněné zájmy.

 5. Nikdo nesmí být nucen k účasti ve spolku a nikomu nesmí být bráněno z něho vystoupit.

 

6) Uchazeč o členství ve spolku podává písemnou přihlášku k předsedovi spolku.

Přihláška obsahuje tyto údaje : - jméno a příjmení,

- datum narození,

- trvalé bydliště,

- doručovací adresa,

- telefonní číslo, případně emailová adresa,

- zdůvodnění proč se chce stát členem spolku,

- datum sepsání přihlášky,

- podpis.

7) Podáním přihlášky o členství se uchazeč zavazuje řídit se stanovami a případnými dalšími vnitřními

předpisy spolku a obecně platnými předpisy platnými pro činnost spolku od dne svého přijetí za člena

spolku.

Předseda s podanou přihláškou seznámí ostatní členy spolku na nejbližší členské schůzi a na další členské

schůzi bude členskou schůzí rozhodnuto o přijetí či nepřijetí za člena.

Toto rozhodnutí bude uchazeči do 14 kalendářních dnů zasláno písemně na doručovací adresu uvedenou v

přihlášce.

Spolek není povinen toto rozhodnutí zdůvodňovat. Uchazeč nemá právo se proti tomuto rozhodnutí

odvolat.

 

8) Členská schůze může rozhodnout o zkušební době a stanoví také její dobu. Uchazeč se po tuto dobu

zúčastňuje činnosti spolku za dohledu gestora, který po jejím skončení doporučí či nedoporučí přijetí

uchazeče za člena spolku.

 

9) Vznik členství je dále vázán uhrazením vstupního členského příspěvku do 20 kalendářních dnů od dne

rozhodnutí členské schůze.

Neuhrazením tohoto vstupního členského příspěvku ve stanovené lhůtě zaniká rozhodnutí členské schůze

o přijetí za člena spolku.

 

10) Člen spolku, který dosáhl věku 70 let, případně závažné zdravotní potíže mu nedovolují řádně plnit

veškeré povinnosti člena spolku a je členem spolku více jak 20 let, může členskou schůzi požádat o

čestné členství. Čestné členství mu zajišťuje možnost dále se účastnit činnosti spolku bez práva

hlasovacího a je osvobozen od všech povinností člena spolku. Ostatní práva člena spolku mu zůstávají

zachována.

 

 

 

Článek V.

Členské příspěvky

 

 1. Vstupní členský příspěvek činí …………………………………………….1.000,- Kč.

 

 1. Základní roční členský příspěvek na hlavní činnost činí…………………. 750,- Kč.

 

 

 1. Mimořádný roční příspěvek na zhodnocení majetku – dle aktuálních potřeb na každý rok stanoví jeho výši členská schůze,

 

 1. Roční pracovní příspěvek pro spolek – dle potřeb plánu práce stanoví jeho výši v hodinách pro každý rok členská schůze.

 

 1. Členové pobírající důchod ve věku nad 65 let, členové s vážným zhoršením zdravotního stavu (ZTP) a studenti do věku 26 let bez vlastních příjmů, jsou povinni příspěvky dle bodu 2 a 3 splnit v poloviční výši.

Odchylky od stanovené výše příspěvku schvaluje členská schůze na základě písemné žádosti člena spolku.

 1. Evidenci o plnění pracovního příspěvku vede pověřený člen výboru a členové jsou o jeho plnění povinni jej průběžně informovat. Kontrolu provedených prací provádí předseda spolku.

 

 1. Finanční příspěvky jsou splatné do 31.3. běžného roku.

 

 1. Kdo nesplní Roční pracovní příspěvek k 31.10. běžného roku alespoň ve výši 90%, postupuje dle následujícího bodu 9), jinak může být posuzován jako člen, který závažným způsobem porušil stanovy spolku.

 

 1. V případě nesplnění pracovního příspěvku , se člen může zhostit této povinnosti úhradou každé neodpracované hodiny chybějící do ročního limitu ve výši 150,- Kč do 31.12. běžného roku.

 

 1. Nesplněním povinnosti uhradit roční finanční příspěvky ( článek V. bod 2+3) nebo odpracovat roční pracovní příspěvek (článek V. bod 4) případně tento uhradit ve smyslu článku V. bodu 9) těchto stanov, a to ani v náhradní lhůtě stanované písemnou výzvou předsedou spolku, členství zaniká a to marným uplynutím této náhradní lhůty.

 

 1. Zaplacením členských příspěvků není dotčeno právo spolku na vybírání vstupného u akcí, u kterých to stanoví předseda spolku po projednání ve výboru spolku a který také určí i výši vstupného.

 

 

 

Článek VI.

Práva a povinnosti členů

 

 1. Člen má při splnění svých povinností tato práva:

 • volit a být volen do orgánů spolku,

 • podávat návrhy a stížnosti a být vyrozuměn o jejich vyřízení,

 • požadovat informace o činnosti a stavu hospodaření a v přiměřené době obdržet odpověď,

 • provádět výkon myslivosti v honitbě, jejímž uživatelem je spolek,

 • podílet se na využívání výsledků mysliveckého hospodaření.

 

 1. Člen má zejména tyto další povinnosti (mimo povinnosti splnit členské příspěvky):

 • připívat svojí činností k naplnění poslání spolku,

 • dodržovat platné předpisy o ochraně přírody a výkonu myslivosti a mysliveckých tradic,

 • plnit povinnosti uložené orgány spolku,

 • účastnit se členských schůzí,

 • účastnit se kulturních akcí a akcí na podporu ochrany přírody a myslivosti pořádaných

spolkem.

 

 

 

 

 

Článek VII.

Porušení členských povinností

 

Členovi, který porušil méně závažným způsobem stanovy nebo případný jiný vnitřní předpis spolku, nebo porušil obecně platné předpisy o ochraně přírody a výkonu myslivosti může předseda spolku po projednání ve výboru spolku udělit tyto sankce:

 

 1. výtku,

 2. pokutu o její výši rozhodne výbor spolku,

 3. dočasné omezení lovu spárkaté zvěře,

 4. dočasné omezení lovu spárkaté zvěře a dalších výsledků mysliveckého hospodaření,

 5. tyto sankce lze uplatnit maximálně na dobu 12 měsíců od uvalení,

 

Po obdržení písemného rozhodnutí o uvalení sankce, se dotčený člen touto sankcí může do 15 kalendářních dnů od obdržení odvolat k členské schůzi, která na svém nejbližším zasedání rozhodne o oprávněnosti.

Odvolání má odkladný účinek.

 

Článek VIII.

Zánik členství

 

 1. Členství zaniká z těchto důvodů:

 

 • úmrtí člena,

 

 • vystoupením člena na základě jeho písemné odhlášky, ve které mimo jiné uvede den ukončení svého členství, k rukám předsedy spolku,

 

 • zánikem dle článku V. bodu 10) těchto stanov,

 

 • vyloučením.

 

 1. Členská schůze může svého člena vyloučit v případech závažného porušení stanov nebo obecně platných předpisů a nařízení vztahujících se k ochraně přírody a výkonu myslivosti, za což se zejména považuje :

 • pytláctví,

 • poškozuje svým jednáním dobré jméno spolku,

 • nezúčastnil se více jak tří po sobě jdoucích členských schůzí bez řádné omluvy.

 • opakovaně (3 krát a více) porušuje méně závažným způsobem stanovy nebo jiný vnitřní předpis v průběhu jdoucí 12 měsíců,

 • opakovaně (3 krát a více) méně závažným způsobem porušuje obecně platné předpisy o ochraně přírody nebo výkonu myslivosti v průběhu jdoucích 12 měsíců.

 • Závažným způsobem porušil obecně platný předpis a rozhodnutím orgánu veřejné správy byly vůči němu uvaleny sankce zejména v oblasti ochrany přírody, výkonu myslivosti, střelivu a zbraních, veterinární péči nebo Trestní zákoník.

 

 1. Člen s návrhem na vyloučení musí být seznámen alespoň 15 kalendářních dnů před jeho projednáváním, může žádat o jeho vysvětlení a může při projednávání návrhu na jeho vyloučení, uvést a doložit vše co mu může být ku prospěchu.

 

 1. Rozhodnutí členské schůze o vyloučení se v písemné podobě doručí neprodleně.

 

 1. Člen může do 15 kalendářních dnů od doručení rozhodnutí o vyloučení, navrhnout, aby jeho vyloučení přezkoumal výbor spolku.

Tento orgán zruší rozhodnutí o vyloučení člena v případě, odporuje-li vyloučení obecně platnému předpisu nebo stanovám.

 

 1. Ukončením členstvím nevznikají členovi žádné nároky na podíl na majetku spolku, mimo úmrtí, kdy se vrací pozůstalým vstupní členský příspěvek.

 

 

 

 

Článek IX.

Seznam členů

 

Výbor spolku vede seznam členů v rozsahu údajů uvedených v článku IV. Bod 6), dále seznam obsahuje datum vzniku členství, datum zániku členství a jeho důvod.

Členové spolku jsou povinni změny těchto údajů písemně oznamovat předsedovi spolku.

 

Veškeré rozhodnutí a případné jiné listiny, které je spolek povinen doručit v písemné podobě svému členu, se odesílají nebo předávají na uvedenou doručovací adresu.

 

Rozhodnutí spolku, u kterých běží odvolací lhůta – nepřekročení odvolací lhůty prokazuje příjemce.

Seznam není veřejně přístupný.

 

 

Článek X.

Orgány spolku

 

Orgány spolku jsou :

 

1) nejvyšším orgánem spolku je členská schůze,

 

2) statutární orgán spolku,

 

3) kontrolní komise ve složení: předseda kontrolní komise a další dva členové.

 

Funkce statutárního orgánu spolku a kontrolní komise, jsou funkce volené na období 5 let.

 

 

 

 

 

Článek XI.

Členská schůze a její působnost

 

Do působnosti členské schůze dále patří :

 

 1. určit hlavní zaměření spolku,

 2. rozhodování o případných změnách stanov,

 3. schvalování případných dalších vnitřních předpisů,

 4. volba a odvolání – statutárního orgánu,

 5. volba a odvolání kontrolní komise nebo jejích členů,

 6. volba a odvolání členů výboru,

 7. rozhodování o nakládání s majetkem spolku a jeho pořizováním,

 8. schvalování zpráv předsedy spolku a ostatních členů výboru o činnosti spolku za uplynulé období,

 9. schvalování plánu práce spolku a plánu finančního hospodaření spolku,

 10. ukládá úkoly předsedovi spolku a jednotlivým členům výboru,

 11. schválení smlouvy o nájmu honitby,

 12. schválení návrhu na ustavení nebo odvolání mysliveckého hospodáře a myslivecké stráže,

 13. schválení výše poplatků za povolenky pro cizí na lov spárkaté zvěře,

 14. schválení mysliveckého výkaznictví.

 

 

 

Článek XII.

Svolání a zasedání členské schůze

 

 1. Zasedání členské schůze svolává předseda spolku alespoň 4 krát ročně, v termínech dle aktuální potřeby. Z toho je jedna členská schůze takzv. VÝROČNÍ, která se koná po účetním uzavření kalendářního roku, kde budou projednány výsledky činnosti spolku za uplynulý kalendářní rok.

 2. Předseda spolku svolá také zasedání členské schůze v případě, že alespoň třetina členů spolku nebo kontrolní komise o to požádají, a to do třiceti dnů od doručení žádosti.

 3. Pokud předseda spolku zasedání členské schůze nesvolá v této lhůtě, může ten, kdo svolání zasedání členské schůze požaduje, na své náklady toto zasedání svolat.

 4. Kdo zasedání svolal, může jej stejným způsobem odvolat.

 

 1. Není-li členská schůze na svém zasedání se schopna usnášet, může ten, kdo zasedání svolal, novou pozvánkou svolat náhradní zasedání, což musí být na pozvánce uvedeno.

Náhradní zasedání lze svolat nejpozději do šesti týdnů ode dne, kdy bylo zasedání před tím svoláno.

Náhradní zasedání může jednat pouze o tom, co bylo na pořadu dle původní pozvánky.

 

 1. Zasedání členské schůze se svolává písemně nebo SMS zprávou či na emailovou adresu a to nejpozději 15 dnů před jejím konáním.

Součástí zprávy o svolání členské schůze je čas a místo konání a pořad zasedání.

 

 1. Členská schůze je usnášení schopná za přítomnosti většiny členů spolku.

 

 1. Usnesení přijímá většinou přítomných členů spolku v době usnášení.

 

 1. Každý člen má jeden hlas.

 

 1. Zasedání členské schůze zahajuje a řídí předseda spolku, v jeho nepřítomnosti jiný zvolený člen k tomuto účelu, kteří ověří usnášení se schopnost zasedání.

 

 1. Členská schůze dále volí zapisovatele a ověřovatele zápisu na daném zasedání.

 

 1. Pro potřeby volby, členská schůze ihned po ověření schopnosti se usnášet, volí 3 člennou volební komisi.

 

 1. Záležitost, která nebyla zařazena na pořad zasedání při jejím svolání, lze projednat a rozhodnout jen za účasti a se souhlasem všech členů spolku oprávněných o ní hlasovat.

 

 1. Předseda spolku zajistí vyhotovení zápisu ze zasedání do třiceti dnů od jeho ukončení.

 

 1. Ze zápisu musí být patrno, kdo zasedání svolal a jak, kdy a kde se konalo, kdo jej zahájil, kdo mu předsedal, jaká usnesení členská schůze přijala, zamítnuté návrhy a kdy byl zápis vyhotoven.

Součástí zápisu je i listina přítomných.

 

 

 

 

Článek XIII.

Statutární orgán spolku

 

Statutárním orgánem je předseda spolku, který spolek zastupuje při právním jednání na venek, je oprávněnou osobou, která za spolek podepisuje právní jednání a to tak, že ke svému jménu přidává – předseda.

 

Předseda mimo výše uvedených činností dále:

 1. řídí práci výboru, jehož zasedání k jednání svolává dle potřeby, telefonicky nebo emailem nejpozději

5 dnů předem,

 1. společně s výborem připravuje podklady pro zasedání členské schůze,

 2. organizuje dle plánu práce činnost spolku, podává návrhy na jeho změny a podává zprávu o jeho plnění členské schůzi,

 3. upozorňuje výbor a členskou schůzi na jejich případné jednání v rozporu s vnitřními předpisy nebo obecně platnými předpisy,

 4. podává návrhy členské schůzi.

 

 

Článek XIV.

Kontrolní komise

 

Kontrolní komise je tříčlenná, je volená členskou schůzí na 5 let - jakož i její předseda.

 

Členství v kontrolní komisi není slučitelné s funkcí statutárního orgánu a funkcí likvidátora spolku.

 

Kontrolní komise dohlíží, jsou-li záležitosti spolku řádně vedeny a vykonává-li spolek činnost v souladu se stanovami a právními předpisy.

 

K tomu to účelu je její předseda oprávněn nahlížet do dokladů spolku a požadovat od členů spolku vysvětlení.

 

Na zjištěné nedostatky při své činnosti upozorňuje statutární orgán spolku a o své činnosti podává zprávu členské schůzi.

 

 

 

Článek XV.

Výbor

 

Je poradním a pomocným orgánem předsedy spolku, který jej řídí, dále jednotliví členové spolku provádí úkoly uložené předsedou spolku nebo členskou schůzí, kterým podávají zprávu o plnění jim uložených úkolů.

 

Výbor je pěti členný, je volený členskou schůzí. Funkční období členů výboru je pět let. Členská schůze při volbě členů výboru zároveň určuje náplň jejich hlavní činnosti –

a to : - pokladníka,

- jednatele,

- kynologa,

- správce hájenky,

- pro evidenci brigád.

 

 

Členy výboru jsou dále předseda spolku, který výbor řídí a myslivecký hospodář.

 

Výbor dále vykonává funkci rozhodčí komise. Při této činnosti jej řídí místo předsedy spolku, předseda kontrolní komise.

Zasedání výboru jsou oprávněni se účastnit předseda kontrolní komise a myslivecká stráž – pokud není přímo členem výboru.

Výbor podává návrhy členské schůzi a doporučení jako celek nebo členové výboru samostatně – dle rozhodnutí předsedy spolku.

Ze zasedání výboru vyhotovuje určený člen výboru zápis s těmito údaji: datum zasedání, seznam přítomných, uložené úkoly jednotlivým členům výboru, zprávu o plnění dříve uložených úkolů a další informace, které jsou považovány pro činnost spolku za důležité.

Zápis podepisuje předseda spolku.

 

 

Článek XVI.

Neplatnost rozhodnutí orgánů spolku

 

Každý člen spolku nebo ten kdo na tom má zájem hodný právní ochrany, může navrhnout soudu, aby rozhodl o neplatnosti rozhodnutí orgánu spolku pro jeho rozpor se zákonem nebo stanovami, pokud se neplatnosti nelze dovolat u orgánu spolku.

 

 

Článek XVII.

Záležitosti zde nepopsané se řídí výhradně zákonem č. 89/2012 Sb. (Občanský zákoník).

 

Schválením těchto stanov končí platnost dosavadních stanov ze dne 8. 2. 2002 a vnitřního řádu ze dne 1. 3. 2009.

 

 

 

Stanovy v tomto znění platí od 18.3.2018 - schváleno členskou schůzí dne 17.3.2018.

 

 

 

 

 

……………………………………………..

Ing Zdeněk Bárta - předseda

 

 

 

 

 

 

 

                      Provozní  řád  ROUBENKY  v  Radostově

 
Za provoz zodpovídá pověřený člen výboru spolku – dále jen správce.
Za údržbu zodpovídá správce s předsedou spolku.
Pro potřeby komunikace se zákazníky jsou zřízeny internetové stránky včetně přehledu závazných rezervací – po zaplacení nevratné zálohy ve výši 1.000,- Kč.
Za jejich provoz odpovídá předseda kontrolní komise spolku.
Správce mimo jiné provádí drobné opravy nevyžadující speciální nářadí a především zajišťuje čistotu ROUBENKY a pozemků sousedících, praní lůžkovin. 
Správce předává zákazníkovi objekt ROUBENKY a sousedících pozemků uklizených s funkčním zařízením a vybavením - protokolárně.
Zákazníka seznámí s: -    umístěním hlavního vypínače elektřiny
umístěním hlavního uzávěru vody,
umístěním hlavního uzávěru plynu,
s pozemky, které může požívat (pozemky ve vlastnictví spolku mimo střelnice),
vysvětlí způsob použití protipožárního vybavení,
upozorní na vyvěšené seznamy zařizovacích předmětů a ceník za poškozené či zničené vybavení ROUBENKY, 
telefonním seznamem pro případ poruch či havárie.
Součástí protokolu je mimo vyznačení, že ROUBENKA a její jednotlivé objekty byly předány v provozuschopném stavu a čisté, že byl seznámen s ostatními údaji dle bodu 5) a počty souhlasí, s počty vydaných kusů kuchyňského vybavení, lůžkovin, množství vydaného palivového dřeva, připomínky zákazníka.
Protokol se vyhotovuje v dvojím výtisku, po ukončení akce zůstává jeden výtisk zákazníkovi, druhý s dokladem o úhradě je předán pokladníkovi spolku.
Při ukončení nájmu správce uvede v protokolu počty vráceného kuchyňského vybavení, případně vyčíslí počty chybějícího kuchyňského vybavení či zařizovacích předmětů nebo způsobené škody a provede výpočet náhrady, potvrdí, že ROUBENKA a pozemky byly vráceny uklizené.
Zákazník do protokolu podpisem potvrdí správnost údajů a výpočtu, je povinen hotově ihned provést doplatek nájmu, úhradu spotřebované elektřiny, plynu a palivového dřeva.
Případně správci zvlášť uhradit úklidové práce, které za něho musí provést či zajistit v dohodnuté ceně.
Zákazník je oprávněn do protokolu uvést svoje stížnosti případný požadavek na slevu, které správce musí s předsedou spolku vyřešit do 14 kalendářních dnů a zákazníkovi dát zprávu o oprávněnosti či neoprávněnosti a případné výši přiznané slevy a jejím finančním vyrovnání.  
 
Údržbu a  opravy mimo  bodu 4) zajišťuje spolek v rámci pracovního příspěvku členů nebo cizími – dle povahy věci nebo její naléhavosti. 
 
 Správci členská schůze přiznává výši odměny za tuto činnost.
 
Přílohy : - předávací protokol
               - ceník za poškozené nebo zničené či odcizené zařízení   
 
 
 
Správce                                           Předseda spolku                              Předseda revizní komise
 Telefon na správce :  604 375 236
Telefon na předsedu spolku :  731 412 060 
Telefon na předsedu kontrolní komise :  603 313 517
 
 
 

          

Provozní řád MS Libčanská dubina

Změna z 11.3.2016 a 17.3.2018

 

 

Provozní řád je vydán podle stanov Mysliveckého spolku Libčanská Dubina (dále jen ,,MS”) za účelem zajištění jeho řádného chodu, jednotného postupu při výkonu myslivosti a pro doplnění práv a povinností každého člena MS ( dále jen ,,člen“).

 

 

Článek 1

Organizační a členské záležitosti

 

1. Pro omezenou skupinu členů mysliveckého sdružení (5 členů pro období 2015-2020) je zaveden

institut tzv. vyplacení se ze všech povinností člena při současném zachování nároku na všechna

práva člena, který může využít každý člen sdružení za úplatu. Peněžní částka je pro uvedené období

stanovena na 15 000Kč za rok a je splatná k 15. lednu příslušného roku. Využití této možnosti

schvaluje na základě písemné žádosti členská schůze (dále jen ČS ).

 

2. Při životních jubileích od 50 let včetně a pak vždy po 10 ti letech bude na nejbližší výroční členské

schůzi možné udělit věcný dar, přitom se bude přihlížet k celkovému hodnocení člena.

 

3. Připouští se prodej roční povolenky k lovu pro hosta za 15.000,- Kč, které jsou splatné nejpozději při

předání povolenky k lovu od mysliveckého hospodáře po splnění povinné kulové střelby. Tato

povolenka opravňuje držitele lovit zvěř škodnou, černou, holou spárkatou a trofejovou I. věkové

třídy, účastnit se dále všech společných honů bez dalších poplatků a ostatních společenských.

Množství prodaných povolenek je na uvážení výboru MS, nesmí však přesáhnout 7 Ks pro daný rok.

 

Plnění zajišťuje předseda spolku a VČS podává o plnění zprávu.

 

 

Článek 2

Základní a ostatní povinnosti členů

 

1. Pracovní povinnosti členů mimo povinného pracovního členského příspěvku dle stanov MS je

základní pracovní povinnost, která zahrnuje péči o zvěř, zimní přikrmování, tlumení škodné.

Základní pracovní povinnost musí každý člen, který nepřesáhl 70let věku, plnit bezvýhradně. Její

neplnění mohou omluvit pouze vážné důvody, které člen předkládá jako svoji omluvu písemně výboru

MS k posouzení. Předseda spolku může tyto důvody (zdravotní, studium apod.) uznat a žádost doporučit

ČS k schválení.

Neplnění této základní povinnosti je posuzováno dle stanov.

Zcizení krmiva pro vlastní potřebu je považováno za závažné porušení stanov.

 

2. Každý člen MS je povinen si vést písemnou evidenci o základní pracovní povinnosti a o pracovním

příspěvku dle stanov a na vyzvání ji předložit ke kontrole (dále výkaz odpracovaných hodin).

Výkaz odpracovaných hodin předkládá člen vždy o členské schůzi k odsouhlasení odpovědnému členu

výboru nebo předsedovi spolku.

Na později odevzdaný výkaz nemusí být brán zřetel.

 

3. Odpovědný člen výboru MS vede průběžně písemný přehled o stavu plnění základní pracovní povinnosti a

plnění pracovního příspěvku všech členů a předkládá ho za období od 1.1. do 31.12. běžného roku.

Přehled plnění těchto povinností bude předložen a projednán na ČS v říjnu, a je podkladem pro případný

postup dle článku V. bod 8.

 

4. Omluva a to jen řádně zdůvodněná a podaná do konce běžného roku může omluvit neplnění přijatých

úkolů. Případné omluvy projedná předseda spolku s výborem a zahrne je do celkového hodnocení člena.

Členská schůze má právo osvobodit člena až do 100% od plnění brigádnických i jiných úkolů při skutečně

závažných, především zdravotních důvodech člena.

 

 

5. Organizace práce.

Pracovní činnost bude probíhat na společných a individuálních brigádách dle schváleného plánu práce,

kterým budou zajištěny úkoly uložené VČS.

Tento plán bude obsahovat úkoly a termíny společných brigád a bude na této schůzi doplněn o seznam

členů, kteří se na konkrétní termíny brigád přihlásí. Výbor jednoho z přihlášených pověří řízením konkrétní

brigády. Tento člen vyhotoví seznam účastníků brigády, provede její zhodnocení a bude předsedovi

odpovídat za splnění uložených úkolů.

 

6. Členská schůze dále odsouhlasí úkoly, které budou členové plnit individuálně. Tyto úkoly přidělí předseda

spolku ke splnění těm členům sdružení, kteří nemohou z vážných důvodů se účastnit společné brigády a

zároveň určí hodinový maximální limit na provedenou práci.

Splnění těchto úkolů kontroluje pověřený člen výboru.

 

7. Zvláštní pracovní úkoly.

Za výkon funkce jsou předseda MS, hospodář MS jednorázově odměněni přiznáním 60ti brigádnických

hodin.

Ostatní členové výboru a předseda kontrolní komise jednorázově odměněni přiznáním 30ti brigádnických

hodin.

 

8. Odměny

Členové, kteří překročí svoji pracovní povinnost, budou v rámci možnosti odměněni. O formě odměny

(poděkování, přidělení pozvánky na hon do jiného sdružení, umožnění pozvat si hosta na společný hon,

přidělení odstřelu trofejové zvěře, věcný dar) rozhodne předseda spolku.

 

Zprávu o plnění tohoto článku podává předseda spolku VČS.

 

 

Článek 3

 

Ochrana zvěře a péče o ni

 

1. - Odstřel srnců a daňků je nutno provést dle určených věkových tříd, které jsou předepsány plánem lovu

s přísným dodržením všech chovatelských zásad. Srnce I. věkové třídy je vhodné odlovit do začátku

říje, do 20.7. se budou lovit srnci 1.věk.skupiny,škůdníci a rarity.

Sporné případy bude řešit výbor MS.

 • Člen spolku může lovit trofejovou zvěř, pokud v předešlém roce splnil své povinnosti v odlovu holé zvěře.

 • Za každý ulovený kus trofejové zvěře srnčí (nezapočítávají se paličkáři) nebo dančí zvěře, vzniká povinnost ulovit za každý kus trofejové zvěře 2 ks zvěře holé nebo divočáka (připouští se kombinace).

 • V případě nesplnění této povinnosti je lovec povinen uhradit pokutu 1000Kč za každý neulovený kus holé zvěře srnčí nebo dančí.

 • V případě, že lovec uloví více kusů holé zvěře srnčí a dančí nad výše uvedenou povinnost, vzniká mu nárok na výplatou zástřelného ve výši 400Kč za každý kus.

(Pro rok 2018 to je pouze 200 Kč.)

 • Připouští se tak zvaná rezervace odlovu trofejové zvěře – srnců II. a III. věkové třídy v termínu lovu do 20.8. a u daňků II. a III. věkové třídy v termínu lovu do 10.

Je podmíněna splněním podmínek v předešlých bodech a kaucí ve výši 2000,- Kč splatnou předem do pokladny spolku, která se v případě neúspěšného lovu nevrací.

 

 • Vyjímky z těchto předcházejících pravidel (bodu 1.) povoluje předseda spolku.

 

 • Počet kusů trofejové zvěře srnčí a dančí (II. a III. věková třída) určený v daném roce k lovu je dán plánem lovu, je nepřekročitelný, z tohoto důvodu je každý člen před vlastním lovem této zvěře povinen se informovat u mysliveckého hospodáře spolku o počtu kusů zbývajících k lovu.

Každý kdo loví tuto zvěř, je povinen dbát chovatelských zásad pro jednotlivé druhy a věkové třídy lovné zvěře s ohledem na místní podmínky.

 

2. Provedený odstřel spárkaté zvěře je povinen člen nahlásit neprodleně (nejpozději do 24 h) pověřenému členu

MS nebo hospodářovi MS, který dá pokyny jak bude se zvěřinou naloženo a bezodkladně předvést trofej

zvěře! Povinností střelce je zvěřinu dopravit do výkupny a předat hospodáři MS dodací list. Odvoz zvěřiny

do výkupny bude hrazen MS částkou 100,- Kč za každý kus – vyplácí pokladník na nejbližší členské schůzi.

 

3. Myslivecký hospodář přiděluje odstřel spárkaté trofejové zvěře na základě doporučení výboru. Každoročně

na VČS ve své zprávě zhodnotí výsledek odstřelu zvěře spárkaté a případné nesprávné odstřely doporučí VČS

k projednání, pokuta za nesprávný odstřel je 500Kč u srnce a 1000Kč u daňka – splatnost je nejbližší

členská schůze.

 

4. Členové MS,kteří mají splněné povinnosti,mají nárok na podíl zvěřiny.

Podíl činí 10kg zvěřiny, přiděluje jej pověřený člen MS v pořadí podle seznamu členů s ohledem na loňský

podíl (v rámci možností se střídá se podíl zvěřiny srnčí a dančí). Pro vyzvednutí podílu se člen vyzve

(zpravidla telefonicky) a je jeho povinností podíl převzít neprodleně. Pokud podíl z nějakého důvodu

odmítne, ztrácí pro daný rok nárok na podíl.

Při konání svatby v rodině člena (syn, dcera) rozhodne předseda spolku o přidělení daru - zpravidla jednoho

kusu spárkaté zvěře. Tento dar obdrží člen nejpozději do konce roku, kdy se svatba konala.

Přednostně se zvěřina prodává členům MS (zbytek hmotnosti uloveného kusu po odečtení podílu) a dále

členům MS po vykrytí všech podílů v daném roce.

 

Člen, který uloví prase divoké, má v daném roce nárok na jeden kus do 40kg hmotnosti po vyvržení – váhu

nad tento limit může doplatit. Za každý další ulovený kus prasete divokého (řádně ošetřeného střelcem)

v daném roce bude přiznáno zástřelné ve výši 5 hod. pracovního příspěvku.

Ceny zvěřiny pro doplatky váhy a prodej členům stanovuje členská schůze.

 

5. Vedoucím každého společného honu je myslivecký hospodář, nebo jím pověřený člen. Podle stavu zvěře

v honitbě a počtu kusů ulovené zvěře na honu rozhodne s předsedou spolku, jak bude s ulovenou zvěří

naloženo. Rozdělování ulovené zvěře účastníkům honu se zásadně provádí na výřadu.

 

6. Počet honců na jednotlivých honech stanoví a zajišťuje předseda spolku na základě doporučení mysliveckého

hospodáře. Přednost bude dána stálým honcům, kteří jsou již seznámeni s organizací společných honů a

s honitbou. Honec obdrží zpravidla jeden kus ulovené drobné zvěře na jednom honě.

 

7. Dohledávku zvěře po honě, organizuje myslivecký hospodář společně s kynologem. Dohledávky má právo

zúčastnit se každý člen. Nalezenou zvěř si ponechá ten účastník dohledávky, který ji nalezl, maximálně však

jeden kus. Další nalezené kusy se rozdělí mezi ostatní účastníky dohledávky.

 

8. Dojde-li při honu ke znehodnocení zvěře rozstřelením a střelec bude prokazatelně určen, pak tento kus zvěře

připadne jemu.

 

9. V době konání společných akcí MS, v době konání členských schůzí MS a společných honů je zakázán

členům samostatný pobyt v honitbě a lov zvěře. Je ale současně věcí mysliveckého hospodáře a myslivecké

stráže, zda s ohledem na pytláctví pověří některé členy kontrolou honitby.

 

 

Článek 4

Tlumení škodné zvěře

 

1.Tlumení škodné zvěře patří k základním povinnostem člena MS.

 

2.Ulovená kožešinová zvěř (kuna,liška tchoř) na společném honu patří MS. O tom, kdo se stane jejím

vlastníkem, rozhodne myslivecký hospodář.

 

3.Škodná zvěř ulovená členem individuálně je jeho majetkem.

 

4.Každý člen je povinen účastnit se společných honů na škodnou zvěř. Neúčast člena MS na těchto akcích bude

hodnocena na říjnové členské schůzi.

 

5.Lov na lišku s využitím umělých nor a norníka organizuje myslivecký hospodář, nebo jím určený člen.

Za každou ulovenou lišku bude vyplacena odměna 100,- Kč – pokladníkem na nejbližší členské schůzi.

 

Za plnění odpovídá myslivecký hospodář. Kontrola plnění těchto bodů bude provedena na členské schůzi v říjnu a na VČS.

 

 

 

 

Článek 5

Držení lovecky upotřebitelných psů

1. Za každého lovecky upotřebitelného psa, bude z každého honu, kterého se účastnil, pro vůdce odměněna - zpravidla jeden kus neporušené zvěře.

 

2. Výcvik a péče o loveckého psa bude každoročně odměněna 5 hodinami pracovního příspěvku pro majitele

psa za každou aktivní účast psa na společném honu (velká a střední plemena) vyjma honů na kachny.

 

Majitelům norníků se přiznává pracovní příspěvek ve výši 5 hodin za každou dospělou vynorovanou lišku

a 1hodina za každé vynorované lišče.

 

Za psa způsobilého pro dohledávku postřelené zvěře, má jeho majitel nárok na 3 hodinový pracovní

příspěvek za každou úspěšnou dohledávku.

 

Potřebnou evidenci vede kynolog spolku, který kontroluje přehled hodin započtených na plnění pracovního příspěvku.

O počtu lovecky upotřebytelných psů ve spolku a jejich využití předkládá VČS zprávu.

 

 

Článek 6

Péče o majetek

 

1.Za myslivecká zařízení v honitbě odpovídají jmenovitě jednotliví členové MS, kterým byla tato zařízení přidělena mysliveckým hospodářem po dohodě s předsedou spolku. Myslivecký hospodář eviduje a obnovuje přehled o přidělených mysliveckých zařízeních a jejich stavu.

 

2.Při použití vlastního dopravního prostředku pro potřebu MS, mimo dopravy zvěřiny do výkupny, (předem schváleného předsedou spolku) bude finančním hospodářem provedeno proplacení náhrady jízdného dle platných předpisů na základě předložení cestovního dokladu.

Náhrada za použití vlastní ostatní mechanizace pro potřeby MS bude majiteli uhrazena v dohodnuté ceně nebo zvýšen počet odpracovaných hodin - po schválení předsedou spolku.

Náhrady vyplácí pokladník na nejbližší ČS.

 

 

Článek 7

Myslivecká chata

 

1.Myslivecká chata v k.ú. Radostov je významným majetkem MS a výnosy z jejího pronájmu jsou zdrojem finančních prostředků pro její údržbu a financování hlavní činnosti spolku. Je poskytována – pronajímána dle ceníku schváleného členskou schůzí, členům spolku a cizím zájemcům dle zásady „ kdo dřív přijde a zaplatí, ten dřív mele.

Členové spolku nemusí platit při rezervaci zálohu, při neuskutečnění akce a nevyužití uvolněného termínu, jiným zájemcem, jsou povinni zaplatit poloviční cenu dle ceníku.

 

Dále slouží k schůzové činnosti a reprezentačním účelům MS.

 

2.Příloha č.1 – provozní řád chaty

 

3.Příloha č.2 – ceník služeb

 

.

Článek 8

Závěrečná ustanovení

 

 

Změny tohoto provozního řádu je oprávněna provádět pouze členská schůze.

 

Provozní řád v tomto znění po změnách schválených ČS Mysliveckého spolku Libčanská dubina platí

od dne 18.3.2018

 

 

 

 

 

………………………… …………………………

předseda spolku myslivecký hospodář

 

Kontakt

Email: info@libcanskadubina.cz